Perelepitus on professionaalne teenus perekonfliktide ja abielulahutuste valdkonnas. Perelepituse käigus toetab lepitaja erapooletu kolmanda osapoolena erimeelseid partnereid. Selles protsessis on osapooltel võimalik mõista üksteise seisukohti ja vajadusi, mis peaks soodustama koostööd. See protsess võimaldab leida lahendid probleemidele kohtuväliselt. Lepitus aitab lapsevanematel teha parimad võimalikud kokkulepped nende laste arengulistest vajadustest lähtuvalt. Ka aitab perelepitus lastel vanemate lahkuminekuga kergemini toimine tulla.

Perelepituses keskendutakse probleemide lahendamisele tulevikku vaadates – ei otsita süüdlast ega tegeleta minevikusündmustega.

Enamlevinud vaidlusküsimused perelepituses on:

– laste hooldamise ning nende kasvatamisega seonduvad küsimused

– laste majandusliku toetamisega seonduvad küsimused

– laste elukoha ning muu elukorraldusega seonduvad küsimused pärast vanemate lahku kolimist

– ühise kodu ja kinnisvaraga seonduvad küsimused pärast abielulahutust

– kõikvõimalikud muud peresisesed eriarvamustega seotud küsimused või muud lahutuse ja lahku elama asumisega seonduvad küsimused

Pikaajalised uuringud on näidanud, et lepitus võimaldab:

– lahendada suure osa erimeelsustest kohtuväliselt

– kiirendada asjade käiku, säästa kohtukulude arvelt raha ja aega

– tõhustada osapooltevahelist vastutulelikkust kokkulepete saavutamisel

– suurendada mõlema osapoole rahulolu kokkulepete osas

– parandada suhteid lapse ja hooldusõigust mitteomava vanema vahel

Perelepitus ei sobi aga koduvägivalla juhtumite puhul, kus üks osapooltest on domineerival, teine alandlikul positsioonil – seega eeldab lepitusprotsess võrdseid osapooli, kes otsivad lepitaja abiga oma küsimustele lahendusi.

Info allikas: lepitus.ee/perelepitus

Registreerumine perelepitusele tel 56565479, kviktoria@mail.ru Narvas